Correzioni e cambiamenti

Vorrei dare un indicazione per il titolo seguente:

Titolo:
Waerachtich Verhael, Van 't gene gepasseert is in de vervolgingen ende Moorderijen, aen de Gereformeerde Kercken inde Valeyen van Piemont dit Iaer 1655. gheschiet. Met een wederleggingh van de valsche uvtstrooyingen daer mede de Weder-partyders de waerheydt soecken te verduysteren. Over-geset uyt de Françoysche, in onse Nederduytsche Tale.
[Antoine Léger]
Proposta per correzione o cambiamento:

Nome:
E-mail:
Per motivi di sicurezza
(Inserire il codice!):
 51775