Tipo di pubblicazione :
Opera collettanea
Autore/curatore:
s.n. [Adriaen Cornelisz van Haemstede]; J.G.O. [= Johannes Gysius]
 
Standard: Haemstede, Adriaen Cornelisz van [Haamstede, Adriaan van][Adriaen Cornelisz van Haemstede][Adriaan van Haamstede] Gysius, Johannes [Johannes Gysius] Léger, Antoine [Sr] [Legero, Antonio][A. Léger][Antoine Léger][Antonio Legero] Savery III, Jacobus [Jacobus Savery III][Jacob Savery]
Titolo:
Historie der martelaren, Die om het getuygenisse der Euangelischer waerheydt haer bloedt gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmaeckers af tot denjare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Ende dat niet alleen in dese Nederlanden/ maer oock in Vranckrijck/ Engelandt/ Schotlandt/ Spanien/ Italien/ Duytschlandt/ America en andere Landen/ met vele van hare Brieven en Belijdenisen; als mede de Moort van Parijs/ de Moort in Voltoline/ d'ongehoorde wreedtheyt in Ierland: mitsgaders de schrickelijke Moort aen de Vaudoysen in Piedmont/ en andere vervolgingen der Geloovigen. In desen laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, ende veelsins vermeerdert; ende elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght, door J.G.O. Zijnde met meer dan honderd vijftigh kopere platen verciert/ en zijn alle de martelisatie zeer curieuselick naer den aert en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden. Hebben oock boven yeder plaet/ tot gerief van den Leser/ een korten inhoudt derselber gestelt.

Standard:

Data di pubblicazione:
In 't jaer 1657
Luogo di pubblicazione:
Gedruckt tot Dordrecht

Standard: Dordrecht [Dordraci]

Editore/tipografo:
By Jacob Braat. Voor Jacobus Savry, woonende in 't Kasteel van Gendt

Standard: Braat, Jacob Savry, Jacobus

Pagine:
[16], 521, [6] ff. = [32]+[1024]+[12] p.
Numero di illustrazioni:
165 incisioni di Jacobus Savery, di cui 2 riguardano i valdesi.
Formato :
In folio
Soggetti:
Inquisizione - Calabria - 1561
Protestantesimo - Martirologi - 1600-1700
Valdesi - Confessione di fede - 1655
Valdesi - Legislazione - Piemonte - 1655
Valdesi - Persecuzioni - Piemonte - 1655 - Iconografia

Indice:

Sui valdesi:

Persecuzione dei valdesi di Merindol e Cabrières (f. 98r-f.100r);

Giovanni Luigi Paschale (f.349r-f.350r.) con una immagine;

Persecuzione dei valdesi in Calabria (f. 361v.-363r.);

Waeractigh en grondigh verhael, van 't gene in 't laetste ende schrickelick Bloet-badt des jaers 1655. voorgevallen ende begaen is, aen de Gereformeerde kerkcken van Piedmont; wat daer voorders op volghde tot dat de Vrede met haer gemaeckt wierd (f.518r.-531v.) (il testo segue con qualche abbreviamento [Suter], Chronyck der Waldensen (1656), pp. 236-370).

Con una immagine, che presenta un valdese inchiodato su un albero (cfr. David de Boer, Strategies of Transnational Identification, p. 105-108)

 

 

Riassunto/commento:

Prima edizione: De geschiedenis en de doodt der vromer martelaren, 1559.

Ristampe del Seicento:

L'edizione del 1657 è la prima che contiene un resoconto delle persecuzioni dei valdesi nel 1655. Questa edizione fu ristampate nel 1658, nel 1659 e nel 1671. Nella edizione del 1659 si trovano alcune aggiunte, in particolare sulle trattative di pace del 1655 (f. 531v-532r).

Ristampe del Settecento:

De historie der martelaren, die om het getuygenisse der euangelischer waarheit haar bloet gestort hebben, beginnende van de tyden Christi onses saligmakers, tot den jare sestien hondert vyf en vyftig. : Niet alleen in dese Nederlanden, maar ook in ... andere landen, met vele van hare brieven en belydenissen: als mede de moort van Parys ... en andere vervolgingen der geloovigen ...  Te Leyden, : by de weduwe van Jan vander Deyster en Hendrik vander Deyster , (1747) , Dese druk vermeerdert met een Vervolg ... Nog is hier bygevoegt onder iedere printverbeelding. Een korte schets der geschiedenisse in dichtmaat door ... Claas Bruin

Ristampe del Ottocento:

L'edizione del 1671 fu ristampata due volte nell'Ottocento col titolo:  Geschiedenis der Martelaren. Die om de getuigenis der Evangelische Waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655. Niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italie, Duitschland, Amerika en andere Landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de Valtelijn, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen van de geloovigen. Naar den druk van 1671.

1. Met platen. Met een voorwoord van Ds. Dirk Molenaar, 's Gravenhage en Ds. J.W. Felix, Utrecht. Nieuwe uitgave. Arnhem, Bij J. W. en C. F. Swaan., 1868. Folio. [8] 1119 [1] p.

2. Vooraf gaat een Woord ter Inleiding van D.A. Kuyper. Doesburg, J.C. van Schenk Brill, 1883. [prent, XXIV, 2]) 976 p.

 

Ristampe del Novecento: si veda: Haamstede, Historie der martelaren: Rotterdam: Bolle, 1911

Articolo dell'opera collettanea:
- Waeractigh en grondigh verhael, van 't gene in 't laetste ende schrickelick Bloet-badt des jaers 1655. voorgevallen ende begaen is, aen de Gereformeerde kerkcken van Piedmont; wat daer voorders op volghde tot dat de Vrede met haer gemaeckt wierd