Tipo di documento:
Articolo
Autore/curatore:

 
Standard: Suter, Johann Caspar [Suter, Hans Caspar]
Titolo:
Waeractigh en grondigh verhael, van 't gene in 't laetste ende schrickelick Bloet-badt des jaers 1655. voorgevallen ende begaen is, aen de Gereformeerde kerkcken van Piedmont; wat daer voorders op volghde tot dat de Vrede met haer gemaeckt wierd

Standard:

opera collettanea:
Historie der martelaren, Die om het getuygenisse der Euangelischer waerheydt haer bloedt gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmaeckers af tot denjare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Ende dat niet alleen in dese Nederlanden/ maer oock in Vranckrijck/ Engelandt/ Schotlandt/ Spanien/ Italien/ Duytschlandt/ America en andere Landen/ met vele van hare Brieven en Belijdenisen; als mede de Moort van Parijs/ de Moort in Voltoline/ d'ongehoorde wreedtheyt in Ierland: mitsgaders de schrickelijke Moort aen de Vaudoysen in Piedmont/ en andere vervolgingen der Geloovigen. In desen laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, ende veelsins vermeerdert; ende elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght, door J.G.O. Zijnde met meer dan honderd vijftigh kopere platen verciert/ en zijn alle de martelisatie zeer curieuselick naer den aert en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden. Hebben oock boven yeder plaet/ tot gerief van den Leser/ een korten inhoudt derselber gestelt.
Data di pubblicazione:
1657
Pagine:
f.518r.-531v.
Soggetti:
Valdesi - Persecuzioni - Piemonte - 1655 - Fonti documentarie